2017-01-10 : Wilczym tropem - bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wilczym tropem - bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych

26 lutego 2017 r. w Rabce-Zdroju rozegrany zostanie bieg pamięci żołnierzy wyklętych "Wilczym tropem". Ideą projektu biegowo-edukacyjnego jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 - 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na temat żołnierzy wyklętych. Bieg odbędzie się na dystansie 1963 metrów, a liczba ta, to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak ps. Lalek. Termin i miejsce zawodów: 26 lutego 2017 r /niedziela/,  biuro zawodów: Amfiteatr ul. Chopina 17. Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju, a na szczeblu ogólnopolskim Fundacja Wolność i Demokracja. Partnerzy strategiczni: Instytut Pamięci Narodowej, PZU, Bank Zachodni WBK, Grupa Santander, Poczta Polska, skrzydlaci.pl.

Regulamin Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”
Rabka-Zdrój, 26.02.2017 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju, na szczeblu ogólnopolskim Fundacja Wolność i Demokracja.

Partnerzy strategiczni: Instytut Pamięci Narodowej, PZU, Bank Zachodni WBK Grupa Santander, Poczta Polska, skrzydlaci.pl

Partnerzy medialni: tvpodhale.pl; rabka.pl; podhaleregion.pl; gorce24.pl; goralinfo.pl; podhale24.pl

Cel: 

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
6. Integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej.
7. Promocja Rabki-Zdroju.

Termin i miejsce: 26 lutego 2017 r. /niedziela/ , Rabka-Zdrój,  
biuro zawodów: amfiteatr ul. Chopina 17

Forma: zawody sportowe.

Dystans i kategorie:

1. 1963 m (I- dzieci SP,  II - młodzież do rocznika 1999, III- kobiety i mężczyźni  (oddzielna klasyfikacja), ur. w 1998 r. i starsi 

2. Organizator nie wprowadza limitu zawodników oraz limitu wieku lecz dysponuje 120 pakietami startowymi, które otrzymają zawodnicy wg. kolejności zgłoszeń.

3. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 30 minut.

4. Trasa: start: deptak – ul. Chopina – ul. Orkana – park zdrojowy – aleja Jordana – ul. Nowy Świat –    ul. Orkana -  deptak – meta: amfiteatr ul. Chopina 17

Program:

26. 02. 2017 r.
godz. 09.30 – otwarcie biura zawodów, Rabka-Zdrój, amfiteatr ul. Chopina 17 ,
(potwierdzenia udziału, odbiór numerów startowych i pakietów: koszulka, torba papierowa, opaska i materiały promocyjne)
godz. 11.45 – odprawa techniczna
godz. 12.00 – 12.30 starty do biegu na dystansie 1963 m
godz. 13.00 – wręczanie medali, dyplomów i nagród
Uczestnicy: W biegu mogą uczestniczyć wszyscy chętni do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Ze względu na honorowy charakter biegu nie będzie prowadzony ranking zawodników.

Warunki uczestnictwa:

1. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej na stronie www.tropemwilczym.pl
2. Złożenie deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.   Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku udziału reprezentacji Szkoły oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody.
3. Strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. Uczestnicy, którzy otrzymali okolicznościową koszulkę są zobowiązani w niej wystartować. 
4. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
5. Dokonanie opłaty startowej

Opłaty:

opłata startowa  - 20,- zł
Z opłaty startowej zwolnieni są uczniowie do 18 roku życia; po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Postanowienia końcowe:

1. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
2. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
3. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
4. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie 1963 m. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu są zobowiązani do przerwania biegu                      i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem.
7. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
8. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9. Uczestnicy na mecie zwracają numery startowe.  Uczestnicy, którzy nie zwrócą numeru startowego zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 50 złotych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca                              i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej
www.mok.rabka.pl  W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Klauzula dotycząca wizerunku i danych osobowych:
- uczestnicy Biegu udzielają zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego                             za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w Biegu.
- dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
-  dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
- przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku                                    z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
-  podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach   - przystąpienie do Biegu jest równoznaczne z pełną akceptacją jego Regulaminu.
 
Organizatorzy zapewniają: pakiety startowe i medale (ilość ograniczona - dla pierwszych 120 zgłoszonych uczestników), puchary i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w danej kategorii, posiłek regeneracyjny, ubezpieczenie NW dla uczestników nie będących uczniami szkół.

Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna:

Ochotnicza Grupa Ratunkowa Rabka-Zdrój, OSP Rdzawka

Rejestracja i dokonanie opłat:

www.tropemwilczym.pl

Informacje:

Miejski Ośrodek Kultury,
ul. Chopina 17
34-700 Rabka-Zdrój
Tel. fax. 18/2676626
rabkamok@wiknet.pl
www.mok.rabka.pl  


Wróć do strony głównej...URZĄD MIEJSKI
INSTYTUCJE I URZĘDY
ATRAKCJE I TURYSTYKA
CZŁONKOSTWO GMINY
HISTORIA MIASTA
MIASTO W LICZBACH
UZDROWISKO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
EDUKACJA
KULTURA
SPORT
KOŚCIOŁY
ADRESY
BEZPIECZNA RABKA
MULTIMEDIA
OPIEKA ZDROWOTNA
ORG. POZARZĄDOWE
GOSPODARKA ODPADAMI
MIASTA PARTNERSKIE
STREFA PRZEDSIĘBIORCY
KOMUNIKACJA
Triolkowe Kolędowanie


Filmowe ferie w kinie Śnieżka

2007-05-21


2007-06-06


2015-07-22


2016-11-30


2016-12-30

Harmonogram odbioru śmieci w 2017 roku

2016-12-30

Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdroju w 2017

2017-01-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

2017-01-10

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

2017-01-20


 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 tel. 18 2692000, fax. 18 2677700 e-mail: urzad@rabka.pl